Contact 24/7
0770510858

Category: Uncategorized

Efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor CONVENŢIA EUROPEANĂ 1976

EMITENTCONSILIUL EUROPEI PREAMBUL Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, având în vedere numărul considerabil de accidente de circulaţie şi gravitatea consecinţelor acestora, considerând combaterea infracţiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanţa pentru securitatea circulaţiei,considerând ca, în afară altor măsuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitării dreptului […]

Read More

Legea 196/2018- Actualizata- privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Capitolul I Dispoziții generale, definiții Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice și tehnice cu privire la:a) înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară;b) administrarea, întreținerea și folosirea imobilelor sau grupurilor de imobile din condominii care au în structura lor locuințe […]

Read More

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

  Domnule/Doamna Preşedinte Subsemnatul/subsemnata … , CNP, domiciliu……………, având calitatea de condamnat/ă în dosarul penal nr…formulez CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE în cuantum de …,,,, lei, pentru o perioadă de …, în rate lunare. În fapt, prin sentinţa penală nr. …. ….pronunţată la data de……….. de……… în dosarul nr. …….. definitivă prin decizia […]

Read More

LEGEA nr. 81/2018 -Actualizata- privind reglementarea activității de telemuncă

Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează modalitatea de desfășurare a activității de către salariat în regim de telemuncă. (2) Prezenta lege se aplică în domeniile de activitate în care este posibilă desfășurarea activității în regim de telemuncă. Articolul 2 În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: a) telemuncă – […]

Read More

Legea 17/1996 – Actualizata 2018- privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

Capitolul I si II Articolele 1- 45Abrogate. Capitolul III Uzul de armăArticolul 46 Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art. 47.Articolul 47Persoanele care sunt […]

Read More

OUG 80/2013 Taxele judiciare de timbru Actualizata 2018

Articolul 1 (1) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele […]

Read More

LEGE nr. 295/2004 Actualizata 2018 – privind regimul armelor şi al muniţiilor

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1 Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice […]

Read More

LEGEA 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Actualizata 2018

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.(2) Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective şi de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii comunitare ori pe […]

Read More

LEGE 554/2004 Contenciosului Administrativ- ACTUALIZATA 2018

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Subiectele de sesizare a instanței (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea […]

Read More

LEGEA Protectiei consumatorilor 449/2003 ANPC privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora – Actualizată 2018

Capitolul I  Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului. Articolul 2 În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) consumator – persoana astfel definită la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 […]

Read More
1
Salut!
Cum te putem ajuta?
Powered by