Contact 24/7
0770510858

Monthly Archives: aprilie 2018

Model intampinare

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată Instanţa ….. Dosar nr…../…../….. Domnule Preşedinte, Subsemnatul……., cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales…………..pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ……….., cu domiciliul în….., având următoarele date de contact………….., personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar ……………./ reprezentat prin avocat ………….., cu […]

Read More

LEGE 554/2004 Contenciosului Administrativ- ACTUALIZATA 2018

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Subiectele de sesizare a instanței (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoașterea […]

Read More

LEGEA 194/2011-republicată- privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare – actualizata 2018

Capitolul I  Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege stabileşte cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, ciupercilor sau combinaţiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte […]

Read More
Consultanta telefonica
Open chat