Contact 24/7
0770510858

LEGEA nr. 290/2004 privind cazierul judiciar -Actualizata 2017


Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice şi a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.Articolul 3Comunicarea datelor din cazierul judiciar se face în condiţiile prezentei legi şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.Articolul 3^1În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:a) certificatul de cazier judiciar – documentul eliberat persoanelor, care atestă situaţia judiciară a acestora;b) extrasul din cazierul judiciar – documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii din cazierele judiciare, efectuat cu statele membre şi statele terţe;c) extrasul de pe cazierul judiciar – documentul eliberat instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice în baza consimţământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice;d) copia de pe cazierul judiciar – documentul eliberat autorităţilor române competente;e) Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) – sistemul descentralizat de tehnologie a informaţiei instituit prin Decizia 2009/316/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 de instituire a Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) în aplicarea articolului 11 din Decizia-cadru 2009/315/JAI, alcătuit din:(i) un software de interconectare, alcătuit în conformitate cu un set comun de protocoale, care permite schimbul de informaţii între bazele de date privind cazierele judiciare din statele membre, şi(ii) o infrastructură comună de comunicaţii, care asigură o reţea criptată, astfel cum este prevăzut la art. 3 alin. (1) al deciziei;f) stat membru – statul membru al Uniunii Europene;g) stat terţ – statul care nu este membru al Uniunii Europene.Capitolul II Organizarea cazierului judiciarArticolul 4Cazierul judiciar se organizează de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.Articolul 5(1) Evidenţa informatizată a cazierului judiciar şi evidenţa informatizată dactiloscopică se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.(2) Activitatea privind cazierul judiciar este condusă, la nivel central, de Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, este autoritatea centrală desemnată pentru transmiterea notificărilor privind condamnările şi schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre, în sensul Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea şi conţinutul schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între statele membre, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din 7 aprilie 2009.(4) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative notifică, printr-o declaraţie depusă la Secretariatul General al Consiliului, limbile oficiale pe care le acceptă în schimbul de informaţii.(5) Ministerul Justiţiei, prin structura competentă, în temeiul Deciziei 2009/316/JAI, furnizează Secretariatului General al Consiliului şi actualizează periodic informaţii privind:a) lista infracţiunilor de drept intern din fiecare categorie menţionată în tabelul de infracţiuni din anexa A la Decizia 2009/316/JAI. Această listă cuprinde denumirea sau clasificarea juridică a infracţiunii, precum şi trimiterea la dispoziţia legală aplicabilă. De asemenea, lista poate include o scurtă descriere a elementelor constitutive ale infracţiunii;b) lista tipurilor de pedepse, posibilele pedepse complementare şi măsuri de siguranţă, precum şi posibilele hotărâri ulterioare de modificare a executării pedepsei, astfel cum se prevede în dreptul intern, din fiecare categorie menţionată în tabelul cu pedepse şi măsuri din anexa B la Decizia 2009/316/JAI. Aceasta poate include, de asemenea, o scurtă descriere a pedepsei sau a măsurii respective.(6) Inspectoratul General al Poliţiei Române este autoritatea centrală desemnată pentru informarea şi consultarea, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, cu privire la realizarea, utilizarea şi funcţionarea Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), astfel cum este prevăzut la art. 6 din Decizia 2009/316/JAI.(7) Transmiterea şi obţinerea hotărârilor judecătoreşti de condamnare, precum şi a informaţiilor cu privire la măsurile luate ulterior se realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 6(1) La Inspectoratul General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează cazierul judiciar central în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în afara României şi a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenţei operative şi al evidenţelor speciale ale poliţiei, care au comis infracţiuni pe teritoriul României şi au fost condamnate sau faţă de care a fost pronunţată renunţarea ori amânarea aplicării pedepsei sau faţă de care au fost dispuse măsuri preventive, precum şi a celor aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (2).(2) În cazierul judiciar central se ţine, de asemenea, şi evidenţa persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre şi ale autorităţilor competente din statele terţe.(3) Orice modificare sau ştergere a informaţiilor transmise în conformitate cu prevederile alin. (2) atrage modificări sau ştergeri identice în evidenţă, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.Articolul 7(1) La inspectoratele de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează cazierul judiciar local, în care se ţin evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi evidenţa persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.(2) În structura inspectoratelor de poliţie judeţene şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti vor funcţiona servicii specializate în domeniu, care vor asigura la nivelul unităţilor teritorial-administrative activităţile pe linie de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţe speciale ale Poliţiei Române.Articolul 8(1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum şi a datelor judiciare prevăzute la alin. (1^1)-(1^3).(1^1) Pentru înscrierea în evidenţele cazierului judiciar a persoanelor fizice se prelucrează următoarele date cu caracter personal: codul numeric personal, numele, prenumele, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, numele purtate anterior, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, sexul, cetăţenia.(1^2) În cazul persoanelor juridice se prelucrează următoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numărul de ordine în registrul comerţului – în cazul societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -, sediul, precum şi datele cu caracter personal ale reprezentantului legal.(1^3) Datele înregistrate în cazierul judiciar privesc: cuantumul pedepsei/sancţiunii aplicate, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei, achitarea sau încetarea procesului penal, denumirea infracţiunii, a măsurii cu caracter penal dispuse, încadrarea juridică, numărul şi data ordonanţei de punere în mişcare a acţiunii penale, numărul ordonanţei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, numărul sentinţei penale, al deciziei penale, numărul dosarului penal, titulatura completă a organului judiciar, data rămânerii definitive, modalitatea de executare/stingere a pedepsei, data arestării, data eliberării, restul de pedeapsă rămas de executat.
(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face şi dactiloscopic, în situaţiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale şi palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate şi cunoaşterea exactă a situaţiei lor juridice.
(3) În scopul înregistrării şi identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române funcţionează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.Capitolul III Înscrierea datelor în cazierul judiciar şi procedura de scoatere din evidenţăArticolul 9În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:a) pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;b) renunţarea sau amânarea aplicării pedepsei, începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor şi a măsurilor educative, suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, înlocuirea, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea, caracterul politic al condamnării;d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;f) extrădarea.Articolul 10În ceea ce priveşte persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:a) pedepsele şi măsurile de siguranţă pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;b) începerea, întreruperea şi încetarea executării pedepselor, eşalonarea şi achitarea amenzii penale;c) amnistia, graţierea, prescripţia executării pedepsei, reabilitarea;d) pedepsele şi măsurile pronunţate prin hotărâri penale definitive de instanţele judecătoreşti din străinătate, precum şi măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.Articolul 11În evidenţa cazierului judiciar organizată la unităţile de poliţie prevăzute la art. 6 şi 7 se notează în mod provizoriu, până la soluţionarea definitivă a cauzei, când se şterg din evidenţă date privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.Articolul 12Înscrierea datelor prevăzute la art. 9 sau notările provizorii menţionate la art. 11 se fac în baza:a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească;b) comunicărilor de renunţare sau amânare a aplicării pedepsei, începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranţă şi a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliţie, în cazurile prevăzute la art. 14 alin. (3);c) comunicării privind ducerea la îndeplinire a hotărârii de extrădare, trimisă de organul care a pus în executare această măsură;d) comunicărilor de punere în mişcare a acţiunii penale, a extraselor de pe ordonanţele de scoatere de sub urmărire penală sau de încetare a acesteia, trimise de organul de urmărire penală care a luat măsura;e) comunicării privind înlocuirea, eşalonarea sau achitarea amenzii penale.Articolul 13Înscrierea datelor prevăzute la art. 10 se face în baza:a) extraselor de pe hotărârile judecătoreşti definitive, precum şi de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanţa judecătorească;b) comunicărilor de renunţare sau amânare a aplicării, începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale şi complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanţa judecătorească;c) comunicărilor privind eşalonarea şi achitarea amenzii penale.Articolul 14(1) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se trimit unităţilor de poliţie competente potrivit art. 6 şi 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunţării soluţiei sau săvârşirii faptului juridic ce trebuie luat în evidenţă.(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenţie ori în cazul reţinerii, arestului la domiciliu, arestării preventive sau internării medicale, precum şi la începerea executării măsurilor educative privative de libertate, comunicările vor fi însoţite de fişa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naştere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar fişa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judeţene de profil şi al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.(3) Pentru persoanele aflate în executarea unor măsuri educative privative de libertate, fişa dactiloscopică se întocmeşte de unitatea locală de poliţie, care trimite şi comunicarea.(4) Pentru resortisanţii statelor membre, alţii decât cei români, actele prevăzute la art. 12 şi 13 vor fi trimise Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective şi le va comunica autorităţilor centrale ale statelor membre ai căror resortisanţi sunt persoanele în cauză.(5) Extrasele, comunicările şi celelalte acte prevăzute la art. 12 şi 13 se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.(6) Comunicările de luare în evidenţă transmise conform art. 6 alin. (2) de către autorităţile centrale din celelalte state membre ori de organele competente ale statelor terţe se înscriu în evidenţele cazierului judiciar în cel mult 30 de zile de la data comunicării.Articolul 15(1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;c) a intervenit amnistia;d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;e) au decedat;f) s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;g) a trecut un an de la data executării măsurii educative;h) au trecut 2 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus revocarea sau anularea amânării aplicării pedepsei conform art. 88 sau 89 din Codul penal;i) au trecut 5 ani de la data aplicării uneia dintre sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute de art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) şi f) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.(3) Scoaterea din evidenţă a menţiunilor stocate în vederea retransmiterii, conform art. 6 alin. (2), se face după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.Articolul 16(1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;b) a intervenit reabilitarea;c) a intervenit amnistia;d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;e) au fost dizolvate şi radiate şi au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepţia celei prevăzute la lit. e).(2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.Capitolul IV Conţinutul certificatului de cazier judiciarArticolul 17În certificatul de cazier judiciar se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive care produc efecte juridice.Articolul 18În certificatul de cazier judiciar nu se înscriu:a) sancţiunile penale pronunţate pentru fapte săvârşite în timpul minorităţii;b) măsurile de siguranţă luate fără aplicarea unei pedepse, cu excepţia internării medicale şi a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;c) datele referitoare la persoanele faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale sau faţă de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), în situaţia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispoziţiilor art. 329 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu şi date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau persoanele juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.Articolul 19(1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticităţii actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată şi la solicitarea autorităţilor competente din celelalte state membre.(3) Identificarea dactiloscopică se face de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române sau al unităţilor teritoriale de poliţie.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formaţiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.Capitolul V Comunicarea datelor din cazierul judiciarSecţiunea 1 Modul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei de pe cazierul judiciarModul şi condiţiile cerute pentru obţinerea copiei şi a extrasului de pe cazierul judiciarArticolul 20(1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.(2) Instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.(3) În cazul în care autorităţile române competente solicită informaţii din cazierul judiciar naţional al unui stat membru, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorităţii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.(4) În cazul în care autorităţile centrale ale statelor membre solicită informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea autorităţilor române competente prevăzută la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii autorităţilor române care au formulat cererea iniţială.(5) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române transmite răspunsul la cererile prevăzute la alin. (3) şi (4), în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.(6) Autorităţile române competente transmit răspunsul la cererile privind informaţiile suplimentare prevăzute la alin. (4) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.Articolul 21(1) În copia de pe cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazier şi notările provizorii care nu au fost şterse.(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se ataşează informaţiile referitoare la sancţiunile cu caracter administrativ aplicate potrivit art. 91 din Legea nr. 15/1968 privind Codul penal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2).(2^1) În extrasul din cazierul judiciar se trec datele înscrise în cazierul judiciar.(3) La copia de pe cazierul judiciar transmisă instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie se ataşează şi istoricul condamnărilor ori al altor măsuri cu caracter penal sau administrativ luate potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al măsurilor dispuse de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.(4) În extrasul de pe cazierul judiciar transmis instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice se înscriu sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive.Articolul 22(1) Cererea pentru obţinerea copiilor de pe cazierul judiciar şi a extraselor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată şi să cuprindă:a) pentru persoana fizică: datele cu caracter personal prevăzute la art. 8 alin. (1^1);b) pentru persoana juridică: datele de identificare prevăzute la art. 8 alin. (1^2).(2) Cererea se adresează unităţii de poliţie în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau îşi are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar ori extrasul de pe cazierul judiciar, iar, în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliţiei Române.(3) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (2) trimit de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice faţă de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracţiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri, copia se trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.(4) Cererea-tip pentru obţinerea copiilor şi extraselor de pe cazierul judiciar poate fi depusă şi electronic în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) şi este scutită de taxe.Articolul 23(1) Datele cu caracter personal comunicate de autorităţile competente din celelalte state membre ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.(2) Datele cu caracter personal transmise de autorităţile competente din celelalte state membre ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 20 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autorităţile române numai în scopul pentru care au fost solicitate şi în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) şi (2), datele cu caracter personal furnizate de autorităţile competente din celelalte state membre pot fi utilizate de autorităţile române în scopul prevenirii unei ameninţări imediate şi grave la adresa siguranţei publice.(4) Datele cu caracter personal primite de la un alt stat membru pot fi retransmise unui stat terţ în scopul unui proces penal, numai dacă statul terţ furnizează suficiente garanţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal doar în scopul pentru care acestea au fost solicitate şi în limitele precizate de către statul membru care a furnizat respectivele date.Articolul 24(1) Trimiterea în străinătate a extraselor din cazierul judiciar se face potrivit înţelegerilor internaţionale la care România este parte.(2) În statele faţă de care România nu are angajamente rezultate din înţelegerile internaţionale la care este parte, comunicarea extraselor din cazierul judiciar se face, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Interne, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, la cererea acestor state, transmisă pe cale diplomatică ori prin intermediul altor instituţii abilitate.Articolul 25(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale şi alte scopuri decât o procedură penală, transmise de autorităţile centrale ale statelor membre.(2) Autoritatea centrală naţională primeşte cereri privind extrase din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta, în scopul unei proceduri penale formulate de către state terţe.(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii.(4) În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, solicită de îndată aceste informaţii de la autoritatea care a transmis cererea.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informaţiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.(6) La extrasul din cazierul judiciar solicitat de autorităţile centrale ale celorlalte state membre se ataşează şi informaţiile actualizate referitoare la comunicări de luare în evidenţă transmise de autorităţile centrale din celelalte state membre şi autorităţile competente din statele terţe.Articolul 26(1) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite cât mai curând posibil autorităţilor centrale din celelalte state membre informaţii privind condamnările pronunţate şi, fără întârziere, orice modificări împotriva cetăţenilor acestora din urmă, astfel cum au fost introduse în cazierul judiciar.(2) În cazul în care persoana condamnată deţine cetăţenia mai multor state membre, informaţiile relevante se transmit fiecăruia dintre statele membre respective, chiar şi atunci când persoana condamnată este şi cetăţean român.(3) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, în cazuri individuale, Ministerul Justiţiei transmite copii de pe hotărârile judecătoreşti de condamnare şi măsurile luate ulterior, precum şi orice alte informaţii relevante în cauză.(4) La cererea autorităţilor competente din statele terţe se pot ataşa condamnările transmise de un alt stat membru şi de statele terţe, în limitele stabilite la alin. (3).(5) La cererea autorităţilor centrale din celelalte state membre, altele decât cele de cetăţenie, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative transmite informaţiile privind: condamnările pronunţate în România, condamnările pronunţate împotriva cetăţenilor unor ţări terţe, precum şi împotriva apatrizilor, dacă sunt înscrise în cazierul său judiciar, în condiţiile art. 13 al Convenţiei europene privind asistenţa reciprocă în materie penală, ratificată prin Legea nr. 236/1998, cu modificările ulterioare.(6) Comunicările, cererile, răspunsurile şi celelalte informaţii relevante se transmit autorităţilor centrale din celelalte state membre prin intermediul Sistemului european de informaţii cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), respectând modalităţile de organizare şi de facilitare a schimburilor de informaţii prevăzute în conformitate cu prevederile Deciziei-cadru 2009/315/JAI şi ale Deciziei 2009/316/JAI.Secţiunea a 2-a Condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridiceCondiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului de cazier judiciar şi a extrasului din cazierul judiciar de către persoanele fizice sau juridiceArticolul 27(1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar ori extras din cazierul judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31.(2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.(3) În cazul în care extrasele din cazierul judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române.Articolul 28(1) Cererea-tip, cu datele cu caracter personal completate şi motivată, se depune de către persoana fizică electronic sau personal, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la orice unitate ori subunitate de poliţie în care funcţionează ghişeu de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.(3) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.(4) Data de la care se poate depune cererea electronică de obţinere a certificatului de cazier judiciar, precum şi procedura de depunere se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.Articolul 29(1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.(2) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.(3) La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date prevăzute la art. 34 alin. (1), adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor, potrivit art. 17 şi 18.(4) Adeverinţele prevăzute la alin. (3) au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării şi sunt valabile 6 luni de la data eliberării.Articolul 30(1) Pentru obţinerea unui extras din cazierul judiciar al altui stat membru, persoana fizică adresează o cerere în acest sens la una dintre unităţile de poliţie desemnate să elibereze certificate de cazier judiciar, care, în termen de 3 zile, o înaintează Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.(2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, în condiţiile art. 26 alin. (6), autorităţii centrale a statului membru de unde se solicită eliberarea documentului o cerere de extras din cazierul judiciar.(3) Când persoana solicită informaţii privind propriul cazier judiciar autorităţii centrale a unui stat membru, altul decât statul membru de cetăţenie, autoritatea centrală a statului membru în care este depusă cererea formulează o cerere de extras din cazierul judiciar şi către autoritatea centrală a statului membru de cetăţenie, pentru a putea include astfel de informaţii în extrasul care urmează a fi eliberat persoanei în cauză.(4) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru de unde se solicită eliberarea cazierului.(5) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), extrasul din cazierul judiciar transmis de statul membru se eliberează solicitantului, în cel mult 10 zile de la data primirii acestuia.Articolul 31(1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.(2) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.(3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia.
(4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii.Capitolul VI Rectificarea înscrierilor sau a notărilor din cazierul judiciarArticolul 32(1) Persoana care figurează în evidenţa cazierului judiciar poate cere rectificarea datelor înscrise sau a notărilor provizorii dacă acestea nu corespund situaţiei reale sau dacă înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.(2) Cererea de rectificare trebuie motivată şi însoţită de actele doveditoare şi se adresează unităţii de poliţie care a emis certificatul de cazier judiciar, care este obligată să verifice susţinerile petiţionarului, iar în cazul în care constată că în cazierul judiciar s-a înscris o menţiune greşită, procedează la rectificarea datelor şi comunică sau eliberează un nou act în locul celui contestat.(3) Certificatul de cazier judiciar eliberat în condiţiile alin. (2) este scutit de taxa de timbru şi de cheltuielile efectuate pentru eliberarea documentului.(4) Unitatea de poliţie va comunica petiţionarului modul de soluţionare a cererii, în termen de cel mult 20 de zile de la depunerea acesteia.Articolul 33(1) Persoana căreia i s-a respins cererea de rectificare a cazierului judiciar poate introduce contestaţie, inclusiv pentru situaţia în care eroarea înregistrării în cazierul judiciar nu se datorează unităţii de poliţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială de competenţă domiciliază.(2) Contestaţia este scutită de taxa de timbru, iar hotărârea pronunţată este definitivă şi irevocabilă.(3) În caz de admitere a contestaţiei, instanţa va trimite copie de pe hotărâre unităţii de poliţie care a eliberat actul contestat, în vederea rectificării cazierului judiciar, atât la nivelul cazierului local, cât şi central.Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finaleArticolul 34(1) În scopul creării bazelor de date automatizate privind persoanele aflate în evidenţa cazierului judiciar, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar.(2) În vederea utilizării evidenţelor cazierului judiciar, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unităţile şi subunităţile de poliţie, celelalte structuri şi instituţii din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi justiţie, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, precum şi structurile competente ale Ministerului Afacerilor Externe.(2^1) Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar asigură schimbul de date cu sisteme informatice ale Uniunii Europene destinate schimbului de informaţii extrase din cazierele judiciare între state membre.(3) Organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului*), în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Articolul 35Până la realizarea Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliţie îşi desfăşoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.Articolul 36(1) Comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în evidenţele cazierului judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile pentru obţinerea documentelor prevăzute de prezenta lege, precum şi răspunsurile la acestea se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (3).(2) Certificatele de cazier judiciar eliberate prin Sistemul Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar vor cuprinde obligatoriu elemente de securizare a documentului. Modelul certificatului de cazier judiciar se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.Articolul 37Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se abrogă Legea nr. 7/1972 privind cazierul judiciar, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 43 din 29 aprilie 1972.

Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0751622894 Call Us

Suna acum