Contact 24/7
0770510858

Monthly Archives: septembrie 2017

LEGE nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Capitolul I  Dispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate sferele vieţii publice din România. (1^1) Statul român, prin autorităţile competente, elaborează şi implementează politici şi programe în vederea […]

Read More

LEGEA nr. 290/2004 privind cazierul judiciar -Actualizata 2017

Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice […]

Read More

LEGEA 360/2002, Actualizata 2017, privind Statutul polițistului

Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1(1) Polițistul este funcționar public civil, cu statut special, înarmat, ce poartă, de regulă, uniformă și exercită atribuțiile stabilite pentru Poliția Română prin lege, ca instituție specializată a statului.(2) Exercitarea profesiei de polițist implică, prin natura sa, îndatoriri și riscuri deosebite.(3) Statutul special este conferit de îndatoririle și riscurile deosebite, de portul […]

Read More

PRESCHIMBAREA PERMISELOR – ORDINUL nr. 163/2011 -privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești- actualizat 2017

Articolul 1 (1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare românești a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și a celor a căror valabilitate […]

Read More

LEGEA nr. 188/1999, Actualizata 2017, privind Statutul funcţionarilor publici

Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Prezenta lege reglementează regimul general al raporturilor juridice dintre funcţionarii publici şi stat sau administraţia publică locală, prin autorităţile administrative autonome ori prin autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale, denumite în continuare raporturi de serviciu.(2) Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a […]

Read More

LEGEA 31/1990, Actualizata 2017, privind societatile comerciale

Titlul IDispoziții generaleArticolul 1(1) În vederea desfășurării de activități cu scop lucrativ, persoanele fizice și persoanele juridice se pot asocia și pot constitui societăți cu personalitate juridică, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.(2) Societățile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice române.Articolul 2Dacă prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în […]

Read More

OG 2/2001, Actualizata 2018, privind regimul juridic al contravenţiilor

Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului […]

Read More

CODUL RUTIER, Actualizat 2017, OUG 195/2002

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Dispozițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență […]

Read More

LEGEA 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Articolul 1Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.Articolul 2Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu […]

Read More

Chiar şi în cazul copilului minor părinţii nu sunt obligaţi la plata pensiei

Chiar şi în cazul copilului  minor, dacă are venituri proprii care sunt îndestulătoare pentru nevoile sale, părinţii nu sunt obligaţi la plata pensiei  Prin  actiunea civila înregistrata pe rolul Judecatoriei Oltenita la data de  4.03.2010, sub nr. 930/269/2010, reclamanta BR a chemat în judecata pe pârâtul BD, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta, […]

Read More
Consultanta telefonica
Open chat