Contact 24/7
0770510858

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

 

Domnule/Doamna Preşedinte

Subsemnatul/subsemnata … , CNP, domiciliu……………, având calitatea de condamnat/ă în dosarul penal nr…formulez

CERERE DE EŞALONARE A PLĂŢII AMENZII PENALE

în cuantum de …,,,, lei, pentru o perioadă de …, în rate lunare.

În fapt, prin sentinţa penală nr. …. ….pronunţată la data de……….. de……… în dosarul nr. …….. definitivă prin decizia penală nr. ….. … pronunţată la data de………de ……… am fost condamnat la plata amenzii penale de …. lei.

Având în vedere considerente de ordin financiar, respectiv ……. , mă aflu în imposibilitatea obiectivă de a achita integral amenda penală în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

Solicit încuviinţarea prezentei cereri si eşalonărea plăţii amenzii penale, în rate lunare, pe o perioadă de ….

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 559 alin. (2) C. proc. pen.

Ataşez copii certificate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor înscrisuri:…

Data,                    Semnătura,


Avocat Tudor Mihai Cosmin

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Consultanta telefonica
Open chat