Contact 24/7
0770510858

Efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor CONVENŢIA EUROPEANĂ 1976

EMITENT
CONSILIUL EUROPEI


PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii, având în vedere numărul considerabil de accidente de circulaţie şi gravitatea consecinţelor acestora, considerând combaterea infracţiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanţa pentru securitatea circulaţiei,considerând ca, în afară altor măsuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitării dreptului de a conduce constituie, în acest scop, un mijloc eficient,considerând ca sporirea circulaţiei internaţionale justifica intensificarea eforturilor în vederea armonizării legislatiilor naţionale şi pentru a asigura ca deciziile de interzicere a dreptului de a conduce sa producă efecte în afară statului în care au fost pronunţate, având în vedere ca aceasta cooperare a fost deja preconizata în Rezoluţia (71) 28 a Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei referitoare la interzicerea exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor,reafirmand ca scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,au convenit următoarele:

Titlul I Definiţii

Articolul 1Potrivit prezentei convenţii:
a) expresia interzicerea dreptului de a conduce, denumita, în continuare, prescurtat, interdicţia, desemnează orice măsură definitivă care are ca scop restrangerea dreptului de a conduce a conducătorului care a comis o infracţiune rutiera. Aceasta măsura poate consta atât într-o pedeapsă principala sau accesorie, cat şi într-o măsura de siguranţă şi poate fi luată atât de o autoritate judiciară, cat şi de o autoritate administrativă;
b) expresia infracţiune rutiera desemnează orice infracţiune prevăzută în lista intitulata Fond comun de infracţiuni rutiere, anexată la prezenta convenţie.

Titlul II Efectele interdicţiei
Articolul 2Partea contractantă care a pronunţat interdicţia va informa despre aceasta, fără întârziere, partea contractantă care a eliberat permisul de conducere, ca şi pe aceea pe teritoriul căreia autorul infracţiunii locuieşte în mod obişnuit.
Articolul 3Partea contractantă care a fost informată despre o asemenea decizie poate pronunţa, în conformitate cu legislaţia sa, interdicţia pe care ar fi pronunţat-o şi ea, dacă faptele şi împrejurările care au motivat intervenţia celeilalte părţi contractante ar fi avut loc pe propriul sau teritoriu.
Articolul 4Dacă i se va cere, partea contractantă căreia i-a fost facuta notificarea va trebui să facă cunoscut modul în care a dat curs solicitării.
Articolul 5Prezenta convenţie nu limitează dreptul părţilor contractante de a aplica măsurile prevăzute de legislaţia lor.

Titlul III Procedura

Articolul 61. Părţile contractante vor face cunoscut, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, autorităţile abilitate sa transmită şi sa primească notificările prevăzute la art. 2, ca şi orice alta comunicare care ar putea rezultă din aplicarea prezentei convenţii.
2. Aceste notificări trebuie să fie însoţite de o copie certificată de pe decizia prin care s-a pronunţat interdicţia, împreună cu o expunere a faptelor.
3. Dacă partea contractantă căreia i-a fost facuta notificarea apreciază ca informaţiile furnizate sunt insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei convenţii, ea va solicita completarea informaţiilor necesare şi, eventual, o copie conformă de pe dosarul de procedura.

Articolul 7
Părţile contractante extind aplicarea reglementărilor lor de asistenţa internationala în materie penală la măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei convenţii.
Articolul 81. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu se va cere traducerea notificărilor şi a pieselor, anexa la acestea.
2. Orice stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a solicita ca notificările şi piesele-anexa să-i fie adresate şi însoţite fie de o traducere în propria sa limba, fie de o traducere într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau într-una dintre limbile pe care le va indica. Celelalte părţi contractante vor putea aplica regula reciprocităţii.
Articolul 9Documentele transmise în aplicarea prezentei convenţii vor fi scutite de toate formalităţile de legalizare.
Articolul 10Părţile contractante renunţa, pe bază de reciprocitate, să solicite rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentei convenţii.

Titlul IV Dispoziţii finale

Articolul 111. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
2. Convenţia va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
3. În ceea ce priveşte statele semnatare care o vor ratifica, accepta sau aproba ulterior, convenţia va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

Articolul 121. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sa adere la prezenta convenţie.
2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a instrumentului de aderare, care va produce efecte la 3 luni de la data depunerii sale.
Articolul 131. Oricare stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sa indice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.
2. Oricare stat va putea, cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la orice altă dată ulterioară, sa extindă aplicarea prezentei convenţii, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu indicat în declaraţie şi pentru care el poarta răspunderea relaţiilor internaţionale.
3. Orice declaraţie facuta în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în privinta oricărui teritoriu indicat în aceasta declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.
Articolul 141. Dacă doua sau mai multe părţi contractante îşi întemeiază relaţiile lor în acest domeniu pe baza unei legislaţii uniforme sau a unui regim special de reciprocitate care le impune obligaţii mai extinse, ele vor avea dreptul de a-şi reglementa raporturile reciproce în acest domeniu, exclusiv în baza acestor sisteme.
2. Părţile contractante care vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei convenţii, în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, vor adresa, în acest scop, o notificare secretarului general al Consiliului Europei.
Articolul 151. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, sa denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.
2. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.
Articolul 16Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat ce a aderat la prezenta convenţie:
a) fiecare semnare;
b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
c) orice data de intrare în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 11;
d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6;
e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 8;
f) orice declaraţie şi notificare primite în aplicarea dispoziţiilor art. 13;
g) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 14;
h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 15 şi data la care denunţarea va produce efecte.
Articolul 17Prezenta convenţie, declaraţiile şi notificările pe care le autorizeaza nu se vor aplica decât infracţiunilor rutiere comise, după intrarea sa în vigoare, între părţile contractante interesate.
Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod cuvenit în acest scop, au semnat prezenta convenţie.
Întocmită la Bruxelles la 3 iunie 1976, în limbile franceza şi engleza, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunică o copie certificată de pe convenţie fiecărei părţi semnatare şi aderente.
Anexa 1
FONDUL COMUN AL INFRACŢIUNILOR RUTIERE

1. Uciderea involuntara sau vătămările involuntare cauzate în domeniul circulaţiei rutiere.
2. Părăsirea locului accidentului, adică încălcarea obligaţiilor ce revin conducătorului auto ca urmare a unui accident de circulaţie.
3. Conducerea unui vehicul de către o persoană:
a) în stare de ebrietate sau sub influenţa alcoolului;
b) sub influenţa stupefiantelor sau a produselor având efecte analoage;
c) inapta ca urmare a unei oboseli excesive.
4. Conducerea unui vehicul cu motor fără asigurare în privinta responsabilităţii civile pentru pagube cauzate terţilor, ca urmare a folosirii acestui vehicul.
5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al autorităţii privind circulaţia rutiera.
6. Nerespectarea regulilor privind:
a) viteza vehiculelor;
b) poziţia vehiculelor în mişcare şi sensul deplasarii lor, intalnirea cu vehicule din sens opus, depăşirea, schimbarea de direcţie şi trecerea pasajelor de nivel;
c) prioritatea de trecere;
d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum ar fi cele ale pompierilor, ambulantele, vehiculele de poliţie;
e) nerespectarea semnalelor şi a marcajelor rutiere, în special a semnului „Stop”;
f) staţionarea şi oprirea vehiculelor;
g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de vehicule pe unele cai rutiere, în special datorită greutatii sau dimensiunilor lor;
h) echipamentul de securitate al vehiculelor şi al încărcăturii lor;
i) semnalizarea vehiculelor şi a încărcăturii lor;
j) sistemul de lumina al vehiculelor şi folosirea farurilor;
k) incarcatura şi capacitatea vehiculelor;
l) înmatricularea vehiculelor, plăcile de înmatriculare şi semnul distinctiv al tarii de înmatriculare.
7. Conducerea fără permis de circulaţie valabil.

Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Suna acum