Contact 24/7
0770510858

Model intampinare

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

Instanţa …..
Dosar nr…../…../…..
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul……., cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales…………..pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ……….., cu domiciliul în….., având următoarele date de contact………….., personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar ……………./ reprezentat prin avocat ………….., cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact …..
în contradictoriu cu reclamantul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în…..,, formulăm
ÎNTÂMPINARE LA CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
prin care solicităm instanţei să se pronunţe asupra următoarelor excepţii procesuale ( de procedura şi de fond)….. şi, pe fond, să respingă cererea de chemare în judecată formulată.
În fapt, faţă de pretenţiile formulate de reclamant înţelegem să formulăm următoarele apărari pentru fiecare dintre acestea în parte…….
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 205-206 C.proc. civ. şi art. …….
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul reclamantului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..
În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….exemplare.
În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul în  ….., pentru dovedirea următoarelor apărari si exceptii….. şi solicităm citarea acestora.
     În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea reclamantului persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..
         În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: …..
         Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.
         Depunem prezenta întâmpinare , în …..exemplare.
         Anexăm procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.
Data,                                                                           Semnătura
Domnului Preşedinte al Judecătoriei…../Tribunalului…../Curţii de Apel


Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Suna acum