Contact 24/7
0770510858

MODEL PLANGERE PREALABILA

Domnule/Doamna Prim-procuror
Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez,
PLÂNGERE PREALABILA
pentru următoarele considerente:
       În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului). 
       Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă). 
       În drept, invoc dispoziţiile art. … (indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă)
       Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale …
Data,                                    Semnătura, 
Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă ….

PENTRU MAI MULTE DETALII NE PUTETI CONTACTA:
Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Suna acum