Contact 24/7
0770510858

Model plangere penala

Domnule/Doamna Prim-procuror
Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez,
PLÂNGERE 
pentru următoarele considerente:
       În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului). 
       Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă). 
       În drept, invoc dispoziţiile art. … (indicarea temeiului de drept care incriminează şi pedepseşte infracţiunea descrisă)
       Mă constitui parte civilă în procesul penal cu suma de … lei, reprezentând daune materiale şi/sau morale …
Data,                                    Semnătura, 
Domnului/Doamnei Prim-procuror al Parchetului de pe lângă ….


Pentru mai multe detalii ne puteti contacta:
Avocat Tudor Mihai Cosmine-mail: office@avtudor.com tel. +4 0770510858

Suna acum