Contact 24/7
0770510858

Articole

MODEL DENUNT

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in baza art. 290 C. proc. pen., formulez, DENUNT pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul denuntului, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).         În drept, invoc dispoziţiile art. … […]

Read More

Model plangere penala

Domnule/Doamna Prim-procuror Subsemnatul………………CNP, domiciliu/reşedinţă……….., in calitate de persoană vătămată, in baza art. 289 C. proc. pen., formulez, PLÂNGERE  pentru următoarele considerente:        În fapt, … (descrierea faptei ce formează obiectul plângerii, indicarea făptuitorului).         Dovada plângerii o fac cu următoarele mijloace de probă: … (indicarea mijloacelor de probă).        […]

Read More

Legea 17/1996 – Actualizata 2018- privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

Capitolul I si II Articolele 1- 45Abrogate. Capitolul III Uzul de armăArticolul 46 Prin uz de armă, în sensul prezentei legi, se înţelege executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor de către personalul instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale prevăzut la art. 47.Articolul 47Persoanele care sunt […]

Read More

OUG 80/2013 Taxele judiciare de timbru Actualizata 2018

Articolul 1 (1) Acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, de către toate persoanele […]

Read More

LEGE nr. 295/2004 Actualizata 2018 – privind regimul armelor şi al muniţiilor

Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1 Domeniul de reglementare (1) Prezenta lege stabileşte categoriile de arme şi muniţii, precum şi condiţiile în care deţinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi muniţii sunt permise pe teritoriul României. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică operaţiunilor cu arme şi muniţii efectuate de către instituţiile publice […]

Read More

Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române- Actualizate 2018

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 Poliția Română face parte din Ministerul Afacerilor Interne și este instituția specializată a statului, care exercită atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, respectarea ordinii și liniștii publice, în condițiile legii. Articolul 2 Activitatea Poliției Române constituie serviciu […]

Read More

Avvocato penalista, Bucarest

  Avvocato penalista – Mihai Tudor Avvocato con esperienza professionale in assistenza e rappresentanza per gli individui e le aziende coinvolte sanzioni penali, Siamo a vostra disposizione 24 ore / 7 giorni a settimana. Assisterà in casi quali furto, rapina, truffa, appropriazione indebita, cattiva gestione, rendendo i documenti ufficiali falsi o scrittura privata, i reati […]

Read More

LEGEA 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Actualizata 2018

Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Drepturile asupra mărcilor şi indicaţiilor geografice sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi.(2) Prezenta lege se aplică mărcilor de produse şi servicii, individuale, colective şi de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecţii comunitare ori pe […]

Read More

Avocat specializat in drept penal Bucuresti

Avocat titular al Cab. Av. Tudor Mihai Cosmin, cu experienta profesionala in domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice precum si a societatilor comerciale in cauze de natura penala

Read More

Model intampinare

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată Instanţa ….. Dosar nr…../…../….. Domnule Preşedinte, Subsemnatul……., cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales…………..pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ……….., cu domiciliul în….., având următoarele date de contact………….., personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar ……………./ reprezentat prin avocat ………….., cu […]

Read More
Consultanta telefonica
Open chat