Contact 24/7
0770510858

Articole

Avvocato penalista, Bucarest

  Avvocato penalista – Mihai Tudor Avvocato con esperienza professionale in assistenza e rappresentanza per gli individui e le aziende coinvolte sanzioni penali, Siamo a vostra disposizione 24 ore / 7 giorni a settimana. Assisterà in casi quali furto, rapina, truffa, appropriazione indebita, cattiva gestione, rendendo i documenti ufficiali falsi o scrittura privata, i reati […]

Read More

Avocat specializat in drept penal Bucuresti

Avocat titular al Cab. Av. Tudor Mihai Cosmin, cu experienta profesionala in domeniul asistentei si reprezentarii persoanelor fizice precum si a societatilor comerciale in cauze de natura penala

Read More

Model intampinare

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată Instanţa ….. Dosar nr…../…../….. Domnule Preşedinte, Subsemnatul……., cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales…………..pentru comunicarea actelor de procedură la numitul ……….., cu domiciliul în….., având următoarele date de contact………….., personal/prin mandatar/ prin reprezentant legal/ prin reprezentant judiciar ……………./ reprezentat prin avocat ………….., cu […]

Read More

LEGEA 194/2011-republicată- privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare – actualizata 2018

Capitolul I  Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege stabileşte cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, plantelor, ciupercilor sau combinaţiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte […]

Read More

LEGEA nr. 290/2004 privind cazierul judiciar -Actualizata 2017

Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1În scopul prevenirii şi combaterii faptelor prevăzute şi pedepsite de legea penală se organizează cazierul judiciar, ca mijloc de cunoaştere şi identificare operativă a persoanelor care au comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept.Articolul 2În cazierul judiciar se ţine evidenţa persoanelor fizice […]

Read More

OG 2/2001, Actualizata 2018, privind regimul juridic al contravenţiilor

Capitolul I Dispoziții generaleArticolul 1Legea contravențională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contravenție fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanța, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului […]

Read More

CODUL RUTIER, Actualizat 2017, OUG 195/2002

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1(1) Circulația pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor și a celorlalte categorii de participanți la trafic, drepturile, obligațiile și răspunderile care revin persoanelor fizice și juridice, precum și atribuțiile unor autorități ale administrației publice, instituții și organizații sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Dispozițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență […]

Read More

LEGEA 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

Articolul 1Pentru asigurarea climatului de ordine şi linişte publică necesar desfăşurării normale a activităţii economice şi social-culturale şi promovarea unor relaţii civilizate în viaţa cotidiană, cetăţenii sunt obligaţi să aibă un comportament civic, moral şi responsabil, în spiritul legilor ţării şi al normelor de convieţuire socială.Articolul 2Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu […]

Read More

LEGE nr. 143/2000 – Actualizata 2018- privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

Capitolul I Dispoziții generale Articolul 1 În prezenta lege termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles: a) substanțe aflate sub control național – drogurile și precursorii înscriși în tabelele-anexă nr. I-IV, care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin înscrierea unei noi plante sau substanțe, prin radierea unei plante […]

Read More

TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE

Transferarea persoanelor condamnate este o formă de cooperare internaţională ce are la bază în primul rând raţiuni umanitare şi ca obiectiv facilitarea reintegrării sociale a condamnaţilor, care este mult mai uşor de realizat în ţara de origine. În baza dispoziţiilor tratatelor bilaterale sau a convenţiilor multilaterale pertinente în această materie, cetăţenii români au dreptul de a solicita transferarea în România. Cea mai importantă […]

Read More
Suna acum