Contact 24/7
0770510858

PRESCHIMBAREA PERMISELOR – ORDINUL nr. 163/2011 -privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești- actualizat 2017

Articolul 1 (1) Prezentul ordin reglementează preschimbarea, la cerere, cu documente similare românești a permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile prevăzute la art. 83 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și a celor a căror valabilitate este recunoscută în mod unilateral potrivit art. 83 alin. (3) din ordonanța de urgență.(2) Pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naționale prevăzute laalin. (1) cu documente similare românești persoanele care au sau își stabilesc domiciliul sau reședința în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanța de urgență.(3) Autoritatea competentă să efectueze preschimbarea permiselor de conducere naționale prevăzute la alin. (1) cu documente similare românești este serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumit în continuare serviciu public comunitar, pe a cărui rază de competență teritorială solicitantul își are domiciliul sau reședința în sensul art. 23^1 alin. (2) din ordonanța de urgență.(4) Pentru stabilirea competenței potrivit alin. (3), solicitantul trebuie să declare pe propria răspundere că:a) locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România, dintre care cel puțin una de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; saub) revine periodic la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sauc) locuiește în mod obișnuit la o adresă de pe raza de competență a serviciului public comunitar datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiește temporar și în alt stat membru pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată.(5) În sensul prezentului ordin, prin state membre se înțelege statele membre ale Uniunii Europene, altele decât România, statele membre ale Spațiului Economic European, precum și Confederația Elvețiană.(6) Dovada domiciliului sau a reședinței în România se face cu documente aflate în termen de valabilitate, după cum urmează:a) pentru cetățenii români, cu actul de identitate;b) pentru cetățenii statelor membre, precum și pentru membrii de familie ai acestora care nu sunt cetățeni ai statelor respective, cu documentul eliberat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care atestă, la momentul solicitării, dreptul de rezidență legală pe teritoriul României;c) pentru străini, cu documentul care atestă, la momentul solicitării, dreptul de ședere legală pe teritoriul României.Articolul 2 (1) Pot fi preschimbate cu documente similare românești, fără susținerea unui examen sau test, permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile:a) statelor membre prevăzute în anexa nr. 1;b) statelor membre ale Convenției asupra circulației rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 și ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, cu excepția celor menționate la lit. a), prevăzute în anexa nr. 2;c) statelor prevăzute în anexa nr. 3*).(2) Permisele de conducere care conțin informații suplimentare/restricții, sub forma codurilor europene armonizate, se preschimbă cu documente similare românești, cu condiția înscrierii acestor coduri în rubrica „Restricții” din permisul de conducere.(3) Codurile prevăzute la alin. (2) sunt cele cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 157/2012 privind forma și conținutul permisului de conducere, cu modificările ulterioare.Articolul 3 (1) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi preschimbate cu documente similare românești, în condițiile stabilite prin prezentul ordin, cu categoriile echivalente permiselor de conducere românești.(2) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) ca urmare a schimbării permiselor românești, prin care nu au fost echivalate toate categoriile deținute în România, se preschimbă cu documente similare românești cu toate categoriile înregistrate în evidența autorităților române, pentru care dreptul de a conduce nu a fost suspendat de către autoritățile competente românești sau autoritățile statelor prevăzute laart. 2 alin. (1).(3) Preschimbarea permiselor de conducere naționale emise de statele cu care România a încheiat tratate bilaterale sau multilaterale în materie de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere se face conform condițiilor prevăzute în aceste tratate.(4) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) persoanelor care nu îndeplinesc condițiile de vârstă prevăzute la art. 20 din ordonanța de urgență sunt preschimbate cu documente similare românești numai după data la care deținătorul împlinește vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria din care face parte vehiculul respectiv.(5) Permisele de conducere eliberate de autoritățile statelor membre care au fost pierdute, furate sau deteriorate se preschimbă pe baza informațiilor pe care serviciul public comunitar căruia i se solicită preschimbarea permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat le deține cu privire la solicitant și la permisul de conducere sau, în lipsa acestor informații, pe baza unei atestări primite de la autoritățile competente din statul membru care a eliberat permisul inițial.(6) Pentru facilitarea verificării informațiilor cu privire la solicitant și la permisul de conducere în vederea preschimbării permiselor de conducere eliberate de autoritățile statelor membre, pierdute, furate sau deteriorate, potrivit alin. (5), se poate utiliza rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.(7) În situația în care există indicii suficiente pentru a suspecta că solicitantul preschimbării permisului de conducere eliberat de autoritatea competentă a unui stat membru este deja titularul unui alt permis de conducere eliberat de un alt stat membru, se efectuează verificări împreună cu autoritățile competente ale statelor membre, inclusiv prin utilizarea rețelei permiselor de conducere a Uniunii Europene.(8) Procedurile de solicitare a atestării prevăzute la alin. (5) și de efectuare a verificării împreună cu autoritățile competente ale statelor membre, în condițiile prevăzute la alin. (7), se stabilesc prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.Articolul 4 Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute laart. 2 alin. (1) nu pot fi preschimbate cu documente similare românești în situația în care se constată că deținătorii acestora posedă și un alt permis de conducere național.Articolul 5 Nu pot fi preschimbate cu documente similare românești, chiar dacă au fost eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1), următoarele categorii de documente:a) permisele de conducere internaționale;b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a căror valabilitate a expirat, cu excepția celor eliberate de autoritățile statelor membre;c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restricții care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendări ori retrageri într-un alt stat;d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducător;e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 24 alin. (6) din ordonanța de urgență, cu excepția cazurilor în care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență.Articolul 6 (1) Pentru preschimbarea permiselor de conducere, solicitanții depun personal, la serviciul public comunitar competent potrivit art. 1 alin. (3), dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conțină următoarele documente:a) 1. permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute laart. 2 alin. (1) lit. b) și c), se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile competente ale statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia;b) documentul de identitate, precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în România prevăzute la art. 1 alin. (6);c) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil, cu majuscule, precum și semnătura;d) dovada plății contravalorii permisului de conducere, achitată prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 11^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(la 12-06-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată dePunctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )(2) În cazul în care se solicită un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, dosarul de preschimbare a permisului de conducere prevăzut laalin. (1) trebuie să conțină și documentul emis de o unitate de asistență medicală autorizată din care rezultă că titularul este apt să conducă autovehicule din categoriile menționate în permisul de conducere prezentat pentru preschimbare.(3) Preschimbarea permisului de conducere poate fi efectuată numai după confirmarea autenticității și a valabilității acestuia, pe categorii, de către autoritatea competentă a statului care l-a eliberat.(4) Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de autoritățile statelor membre pierdute, furate sau deteriorate se realizează cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (3).(5) Pentru facilitarea verificărilor prevăzute la alin. (3) se poate utiliza rețeaua permiselor de conducere a Uniunii Europene.(6) Procedurile de efectuare a verificărilor prevăzute la alin. (3) și (5) se stabilesc prin dispoziție a directorului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Articolul 7 (1) După primirea și verificarea dosarului de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate.(2) În situația în care a fost depus permisul de conducere, solicitantului i se eliberează o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, în care se consemnează numărul de înregistrare al dosarului și data depunerii, numele și prenumele solicitantului, seria și numărul permisului de conducere, statul emitent și categoria/categoriile pentru care documentul este considerat a fi valabil, precum și mențiunea „permisul de conducere a fost depus pentru preschimbare”.(3) În cazul în care valabilitatea permisului depus nu a expirat, dovada înlocuitoare se emite cu drept de circulație cu valabilitate de cel mult 30 de zile, fără a fi depășită perioada de valabilitate a permisului de conducere, iar pentru celelalte situații, dovada se emite fără drept de circulație.(4) Permisul de conducere românesc se eliberează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea dosarului, cu excepția situațiilor în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) depășesc acest termen, când permisul de conducere românesc se eliberează în termen de 15 zile de la încheierea verificărilor.(5) În cazurile în care verificările prevăzute la art. 3 alin. (5) și (7) și la art. 6 alin. (3) nu se finalizează în termenul de valabilitate a dovezii înlocuitoare a permisului depus pentru preschimbare, se eliberează o nouă dovadă înlocuitoare cu valabilitatea de cel mult 30 de zile. Procedura continuă până la momentul în care se primește răspunsul de la autoritatea competentă din statul emitent, când se procedează la eliberarea permisului de conducere românesc.(5^1) La data înmânării permisului de conducere românesc, ca urmare a preschimbării permiselor de conducere naționale prevăzute la art. 1 alin. (1), dovada înlocuitoare prevăzută la alin. (2) și (5) își încetează valabilitatea.(6) Preschimbarea permisului de conducere eliberat de autoritățile statelor cuprinse în anexa nr. 2 și anexa nr. 3, precum și orice reînnoire sau înlocuire se înregistrează pe permisul de conducere românesc eliberat, prin înscrierea la rubrica «Restricții» a codurilor europene armonizate 70, respectiv 71.Articolul 8 (1) Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) deținute de membrii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, de corespondenții de presă străini, precum și de reprezentanții organizațiilor economice, culturale sau ai altor asemenea organizații străine, cu statut diplomatic, acreditați în România, pot fi preschimbate cu toate categoriile înscrise în acestea, indiferent de statul emitent.(2) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conținând următoarele documente:a) documentul de identitate, respectiv pașaport diplomatic și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, pașaport de serviciu și carte de identitate eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, precum și documentul din care rezultă codul numeric personal atribuit de autoritățile competente din România;(la 12-06-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 8 a fost modificată dePunctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 58 din 24 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 12 iunie 2017 )b) cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, completată lizibil și cu majuscule, care să aibă atașată în spațiul special destinat o fotografie color cu dimensiunea 35/38,5 mm de dată recentă, precum și semnătura;c) documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și d) și, după caz, la art. 6 alin. (2).(3) După primirea și verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului originalul documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a).Articolul 9 (1) Pot fi preschimbate cu documente similare românești, fără susținerea unui examen sau test, și permisele de conducere naționale deținute de personalul aflat pe teritoriul României în misiune oficială, sub egida unei organizații internaționale interguvernamentale, indiferent de statul emitent.(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (3), autoritatea competentă să efectueze preschimbarea este serviciul public comunitar pe a cărui rază își au sediul autoritățile publice care organizează misiunea.(3) Pentru preschimbarea permiselor de conducere prevăzute la alin. (1), solicitantul depune dosarul de preschimbare a permisului de conducere, conținând documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și (d) și, după caz,alin. (2), și la art. 8 alin. (2) lit. b), precum și un document emis de către o autoritate/instituție publică din România din care să rezulte că acesta se află în misiune oficială pe teritoriul României, sub egida unei organizații internaționale interguvernamentale.(4) După primirea și verificarea documentelor din dosarul de preschimbare a permisului de conducere se restituie solicitantului documentul de identitate prezentat.Articolul 10 După preschimbarea permisului de conducere, instituția prefectului remite autorității competente a statului emitent permisul de conducere național vechi, prin adresă oficială, în cuprinsul căreia informează această autoritate cu privire la efectuarea preschimbării.Articolul 11 (1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administrației și Internelor este autorizată să întreprindă demersurile necesare pe lângă autoritățile competente din statele în care este stabilit un număr semnificativ de cetățeni români, altele decât statele membre, în vederea încheierii, în condițiile legii, a unor tratate bilaterale între România și statele respective pentru preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere.(2) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor acordă statelor membre asistență în procesul de punere în aplicare a Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 403 din 30 decembrie 2006, și face schimb de informații privind permisele de conducere pe care le-a eliberat, le-a schimbat, le-a înlocuit, le-a reînnoit sau le-a retras.Articolul 12 Permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor prevăzute laart. 2 alin. (1), aflate în curs de preschimbare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, urmează fie procedura legală în vigoare la data efectuării solicitării, prevăzută de Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești, cu completările ulterioare, fie prevederile prezentului ordin, dacă acest lucru este în favoarea solicitantului.Articolul 13 Dispozițiile din prezentul ordin referitoare la utilizarea rețelei permiselor de conducere a Uniunii Europene se aplică de la data la care această rețea devine operațională.Articolul 14 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 15 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 16 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 25 octombrie 2006, cu completările ulterioare.*Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (5) lit. b), c) și d), art. 11 alin. (1), (3), (4), (5) și (6) teza întâi și a doua, art. 12 și 15 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 403 din 30 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare.
Ministrul administrației 
și internelor, 
Constantin-Traian Igaș
București, 10 august 2011.Nr. 163.Anexa 1LISTAcuprinzând statele membre, emitente de permise de conducere naționalece pot fi preschimbate fără examinarea sau testareadeținătorilor unor astfel de permise1. Republica Austria2. Regatul Belgiei3. Republica Bulgaria4. Republica Cehă5. Republica Cipru6. Republica Croația7. Regatul Danemarcei8. Republica Elenă9. Confederația Elvețiană10. Republica Estonia11. Republica Finlanda12. Republica Franceză13. Republica Federală Germania14. Irlanda15. Republica Italiană16. Republica Islanda17. Republica Letonia18. Principatul Liechtenstein19. Republica Lituania20. Marele Ducat al Luxemburgului21. Republica Malta22. Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord23. Regatul Norvegiei24. Republica Polonă25. Republica Portugheză26. Republica Slovacă27. Republica Slovenia28. Regatul Spaniei29. Regatul Suediei30. Regatul Țărilor de Jos31. Ungaria
Anexa 2LISTAcuprinzând statele membre ale Convenției asupra circulației rutiere,emitente de permise de conducere naționale ce pot fi preschimbatefără examinarea sau testarea deținătorilor unor astfel de permise1. Republica Africa de Sud2. Republica Albania3. Republica Armenia4. Republica Azerbaidjan5. Uniunea Bahamas6. Regatul Bahrain7. Republica Belarus8. Bosnia și Herțegovina9. Republica Federativă a Braziliei10. Republica Centrafricană11. Republica Democratică Congo12. Republica Cote d’Ivoire13. Republica Cuba14. Emiratele Arabe Unite15. Federația Rusă16. Republica Filipine17. Georgia18. Republica Guyana19. Republica Islamică Iran20. Statul Israel21. Republica Kazahstan22. Republica Kîrgîză23. Republica Kenya24. Statul Kuwait25. Republica Liberia26. Republica Macedonia27. Regatul Maroc28. Republica Moldova29. Principatul Monaco30. Mongolia31. Muntenegru32. Republica Niger33. Republica Islamică Pakistan34. Republica Peru35. Statul Qatar36. Republica San Marino37. Republica Senegal38. Republica Serbia39. Republica Seychelles40. Republica Tadjikistan41. Republica Tunisiană42. Republica Turkmenistan43. Republica Turcia44. Ucraina45. Republica Orientală a Uruguayului46. Republica Uzbekistan47. Republica Socialistă Vietnam48. Republica Zimbabwe
Anexa 3LISTAcuprinzând statele care nu sunt membre ale Convenției asupracirculației rutiere, emitente de permise de conducere naționalece pot fi preschimbate fără examinarea sau testareadeținătorilor unor astfel de permise1. Canada2. Republica Coreea3. Republica Arabă Egipt4. Regatul Hașemit al Iordaniei5. Japonia6. Republica Libaneză7. Republica Arabă Siriană8. Statele Unite ale Americii9. Republica Populară Chineză*)10. Insula Jersey_____________*) Permisele emise de autoritățile competente din Republica Populară Chineză se preschimbă cu permise de conducere românești valabile doar pentru categoria B, până la încheierea tratatului bilateral cu acest stat.

Avocat Tudor Mihai Cosmin e-mail: office@avtudor.com tel. +4 0751622894 Call Us

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1
Salut!
Cum te putem ajuta?
Powered by